Atsuko Tanaka
Skip to main content

Atsuko Tanaka

1932–2005