Skip to main content

Kiki Smith: Keeping the Faith

Kiki Smith, Born, 2002