Skip to main content

Vocabularies of Computation: An Interview with Kyuha (Q) Shim

Kyuha Shim
Kyuha Shim, Deconstruction, no. 1 (2015), Digital C Print, London Design Festival 2016, London, UK. © Kyuha Shim